Fondo srauto ataskaita: reikšmė, tikslai ir parengimas (su pavyzdžiu)

Padarykime išsamų tyrimą apie fondo srauto ataskaitos reikšmę, tikslus, svarbą, apribojimus, bendrąsias taisykles ir parengimą.

Fondo srauto ataskaitos reikšmė:

Fondo srautų ataskaita yra santrauka, kurioje nurodomi finansinės padėties pokyčiai tarp dviejų skirtingų balanso datų, aiškiai nurodant skirtingus šaltinius, iš kurių gaunamos lėšos, ir panaudojimo būdus.

Jame apibendrinama įmonės finansinė ir investicinė veikla per ataskaitinį laikotarpį.

Apibūdinant visus fondo įplaukas ir srautus, ataskaitoje nurodomas jų grynasis poveikis įmonės apyvartiniam kapitalui.

Jei bendra įplaukų suma yra didesnė už išplaukimą, perteklius padidėja apyvartiniam kapitalui. Jei per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį yra lėšų deficitas, sumažėja apyvartinis kapitalas. Taigi fondo srautų ataskaita yra svarbi apyvartinio kapitalo valdymo priemonė.

Tam tikros finansinių ekspertų apibrėžtys pateikiamos aiškioms fondo srautų ataskaitos koncepcijoms:

Pasak RN Anthony:

„Fondų srautų ataskaitoje aprašomi šaltiniai, iš kurių buvo gautos papildomos lėšos, ir jų panaudojimo būdai.“

Roy A. Fouke apibrėžia fondo srautų ataskaitą, nes „šaltinių ir lėšų panaudojimo ataskaita yra techninis įrenginys, skirtas analizuoti verslo įmonės finansinės būklės pokyčius tarp dviejų datų“.

Taigi fondo srautų ataskaitoje atskleidžiama finansinių sandorių apimtis ir paaiškinamas lėšų srautas versle per tam tikrą laikotarpį ir jo poveikis grynajam apyvartiniam kapitalui. Tai nėra pelno (nuostolio) ataskaitos arba balanso pakaitalas, tačiau tai yra naudingas jų priedas.

Jame aprašomi šaltiniai, iš kurių gaunamos lėšos ir šių lėšų panaudojimas sutrumpinta forma.

Fondo srauto ataskaitos tikslai:

Kai kurie svarbūs fondo srauto ataskaitos rengimo tikslai yra šie:

1. Fondo srautų ataskaita aiškiai parodo finansinės būklės straipsnių pokyčius tarp dviejų skirtingų balanso datų, aiškiai parodant skirtingus lėšų šaltinius ir taikymą. Taigi ji apibendrina įmonės finansavimą ir investavimo veiklą.

2. Ji taip pat atskleidžia, kiek lėšų iš viso yra renkama perleidžiant ilgalaikį turtą, kiek išleidžiant akcijas ar obligacijas, kiek iš ilgalaikių ar trumpalaikių paskolų ir kiek iš įprastinės veiklos veiklos .

3. Taip pat pateikiama informacija apie konkrečią tokių lėšų panaudojimą, ty, kiek buvo panaudota ilgalaikiam turtui įsigyti, kiek pirmenybinių akcijų, obligacijų ar trumpalaikių paskolų išpirkimui, taip pat mokesčių, dividendų ir pan.

4. Tai padeda valdybai pavaizduoti visas lėšų įplaukas ir srautus, dėl kurių pasikeičia verslo organizacijos apyvartinis kapitalas.

5. Numatoma fondo srautų ataskaita padeda vadovybei vykdyti biudžeto kontrolę ir kapitalo išlaidų kontrolę įmonėje.

Vadovaudamasis fondo srauto ataskaita, vadovybė vertina įmonės finansinius ir veiklos rezultatus.

Fondo srauto ataskaitos svarba:

Fondo srautų ataskaitos svarbą galima apibendrinti:

1. Analizuoja finansines ataskaitas:

Balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita neatskleidžia įmonės finansinės padėties pokyčių. Fondo srauto analizė rodo finansinės būklės pokyčius tarp dviejų balanso datų. Jame pateikiama išsami informacija apie lėšų įplaukas ir nutekėjimą, ty šaltinius ir lėšų panaudojimą tam tikru laikotarpiu.

Taigi tai yra svarbi valdymo priemonė, skirta analizuoti praeitį ir planuoti ateitį. Jie gali daryti išvadas dėl praeityje panaudotų lėšų disbalanso priežasčių ir imtis taisomųjų priemonių ateityje.

2. Atsakymai į įvairius finansinius klausimus:

Fondo srauto ataskaita padeda mums atsakyti į įvairius finansinius klausimus, tokius kaip:

a) Kiek fondo pateko į verslą?

b) Kiek šių lėšų buvo skirta operacijoms?

c) Kokie yra kitų lėšų šaltiniai?

d) Kaip buvo panaudotos šios lėšos?

e) Kodėl laikotarpio pabaigoje grynojo apyvartinio kapitalo suma buvo mažesnė / didesnė nei pradžioje?

f) Kodėl dividendai nebuvo didesni?

g) Kaip buvo finansuojamas ilgalaikio turto pirkimas?

(h) Kur grynasis pelnas išėjo?

i) Kaip buvo grąžintos paskolos?

3. Racionalaus dividendų politika:

Kartais gali atsitikti, kad įmonė, užuot turėjusi pakankamai pelno, negali mokėti dividendų dėl netinkamo apyvartinio kapitalo. Esant tokioms aplinkybėms, fondo srautų ataskaita parodo įmonės darbo kapitalo padėtį ir padeda vadovybei priimti politinius sprendimus dėl dividendų ir pan.

4. Tinkamas išteklių paskirstymas:

Finansiniai ištekliai visada yra riboti. Taigi vadovybės pareiga yra tinkamai panaudoti. Prognozuojama fondo srautų ataskaita leidžia vadovybei priimti tinkamą sprendimą dėl ribotų finansinių išteklių paskirstymo įvairiems projektams prioritetiniu pagrindu.

5. Būsimų veiksmų eigos vadovas:

Būsimi fondo poreikiai įvairiems tikslams gali būti iš anksto žinomi iš planuojamos fondo srautų ataskaitos. Atitinkamai, galima laiku imtis veiksmų, kad būtų galima ištirti įvairias fondo galimybes.

6. Tinkamas apyvartinio kapitalo valdymas:

Tai padeda vadovybei žinoti, ar apyvartinis kapitalas buvo efektyviai panaudotas verslo operacijose, ar ne. Jame pavaizduotas apyvartinio kapitalo perviršis arba deficitas, nei reikalaujama. Tai padeda vadovybei pelningai panaudoti perteklių apyvartinį kapitalą arba trūkumo atveju nustatyti papildomo apyvartinio kapitalo išteklius.

7. Investuotojų vadovas:

Tai padeda investuotojams žinoti, ar bendrovė tinkamai panaudojo lėšas. Skolintojai gali pateikti idėją apie bendrovės kreditingumą ir nuspręsti, ar skolinti pinigus bendrovei, ar ne.

8. Veiklos įvertinimas:

Fondo srautų ataskaita padeda vadovybei įvertinti įmonės finansinius ir veiklos rezultatus.

Fondo srauto ataskaitos apribojimai:

Nepaisant įvairių privalumų, fondo srautų ataskaitoje yra tam tikrų apribojimų:

1. Istorinė prigimtis:

Fondo srauto ataskaitos rengimui naudojama informacija iš esmės yra istorinė. Ji netikslina šaltinių ir lėšų panaudojimo artimiausioje ateityje.

2. Nepateikti struktūriniai pakeitimai:

Fondo srautų ataskaitoje neatskleidžiami struktūriniai finansinio ryšio pokyčiai įmonėje. Kitaip tariant, jis neatskleidžia pokyčių tarp elementų, sudarančių trumpalaikį turtą ir trumpalaikius įsipareigojimus. Ji nesako mums, ar dėl apyvartinio kapitalo praradimo netinkamai sumažėjo finansinė padėtis.

3. Neužtikrinamas:

Fondo srautų ataskaita parengta pagal balanse ir pelno (nuostolio) ataskaitoje pateiktus duomenis. Taigi, finansinių ataskaitų trūkumai bus perkelti ir į fondo srautų ataskaitą.

4. Ignoruoja ne fondo elementus:

Kadangi fondo srautų ataskaitoje ignoruojami ne fondo straipsniai, jis tampa neapdorotu prietaisu, palyginti su pelno (nuostolių) ataskaita ir balansu.

5. Neaktualu:

Grynųjų pinigų pokyčių tyrimas (ty pinigų srautų ataskaita) yra svarbesnis nei fondų pokyčių tyrimas valdymo sprendimų priėmimo tikslais.

Bendrosios taisyklės:

Mes žinome, apyvartinį kapitalą (WC) = einamąjį turtą (CA) - einamuosius įsipareigojimus (CL) arba, WC = CA - CL

Iš aukščiau pateiktos lygties galime daryti išvadą

i) KI padidėjimas arba CL sumažėjimas - sukelia WC padidėjimą

ii) KI sumažėjimas arba CL padidėjimas - sukelia WC sumažėjimą

(iii) Vienalaikis CA ir CL padidėjimas arba tuo pačiu sumažėjęs CA ir CL - neturės įtakos WC.

Lėšų srautas vyksta tik tuo atveju, jei sandoris apima vieną einamąją sąskaitą (CA arba CL) ir vieną ilgalaikę sąskaitą (NKI arba NCL).

Iš viršaus gali būti sudarytos šios bendrosios taisyklės:

(i) Sandoriai, kuriuose dalyvauja tik einamosios sąskaitos (CA arba CL), nesukuria lėšų srauto.

(ii) Sandoriai, kuriuose dalyvauja tik ilgalaikės sąskaitos (NKI arba NCL), nesukuria lėšų srauto.

(iii) Sandoriai, apimantys vieną einamąją sąskaitą (CA arba CL) ir vieną ilgalaikę sąskaitą (NKI arba NCL), lemia lėšų srautą.

Fondo srauto ataskaitos rengimas:

Paprastai fondo srauto ataskaitai parengti naudojami du lyginamieji balansai - vienas pradžioje ir kitas laikotarpio pabaigoje. Be to, norint išsiaiškinti iš operacijų gautą fondą, reikalinga apibendrinta pelno (nuostolių) ataskaita, sudaryta iš ne fondų arba „neveikiančių“ straipsnių, ir nepaskirstytojo pelno ataskaita arba bent jau iš šių ataskaitų gauta esminė informacija.

Papildoma informacija apie ilgalaikių sąskaitų, pvz., Įrenginių, mašinų, pastatų, akcinio kapitalo, obligacijų ir kt., Pasikeitimą, jei įmanoma, bus sustiprinta įmonių finansinė informacija, kaip matyti iš fondo srautų ataskaitos.

Fondo srauto analizė apima dviejų pareiškimų parengimą:

a) Apyvartinio kapitalo pokyčių pareiškimas arba tvarkaraštis; \ t

(b) Išteklių šaltinis ir taikymas.

1. Apyvartinio kapitalo pokyčių pareiškimas arba tvarkaraštis:

Pagrindinis fondo srautų ataskaitos tikslas - paaiškinti grynąjį apyvartinio kapitalo pokytį, geriau paruošti apyvartinio kapitalo pokyčių tvarkaraštį prieš rengiant fondo srauto ataskaitą.

Apyvartinio kapitalo pokyčių planas arba ataskaita yra pareiškimas, kuriuo lyginamas trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų sumos pasikeitimas dviem balanso datomis ir pabrėžiamas jo poveikis apyvartiniam kapitalui.

Šio pareiškimo formatas yra:

2. Fondo srauto ataskaita:

Parengus apyvartinio kapitalo pokyčių grafiką, kitas žingsnis yra parengti Fondo srautų ataskaitą, kad sužinotume įvairius lėšų šaltinius ir taikymą. Rengiant šį pareiškimą pagrindinis dėmesys skiriamas ilgalaikio turto ir fiksuotų įsipareigojimų pokyčiams. Pareiškimas gali būti parengtas „T forma“ arba „Vertikali forma“.

Pateikiamas kiekvieno iš jų proforma:

Pastabos:

(1) Bet kuris iš šių dviejų bus nurodytas Fondo srautų ataskaitoje.

(2) Bet kuris iš šių dviejų bus nurodytas Fondo srautų ataskaitoje.

(3) Dividendų ir mokesčių mokėjimas pasirodys kaip lėšų taikymas tik tada, kai šie straipsniai yra pelno paskirstymas, o ne trumpalaikiai įsipareigojimai.