3 geriausi įmonių susitikimų tipai

Šiame straipsnyje apžvelgiami trys aukščiausio lygio susitikimai, vykstantys kiekvienoje įmonėje. Tipai: 1. Narių susirinkimai 2. Direktorių valdybos posėdžiai 3. Kreditorių susirinkimai.

Susitikimo tipas # 1. Narių susitikimai :

Yra tam tikrų susitikimų, kuriuos turi surengti kiekvienos rūšies įmonės ir vienos rūšies susitikimai, kuriuos turi laikyti tik viešosios bendrovės.

Jie yra tokie:

a) metinis visuotinis susirinkimas:

Sek. Akcinių bendrovių įstatymo 166 straipsnyje numatytos nuostatos.

Metinio visuotinio akcininkų susirinkimo savybės:

(1) Kiekviena įmonė turi surengti metinį visuotinį akcininkų susirinkimą per šešis mėnesius nuo metų pabaigos. Metai - bendrovės finansiniai metai, kurie gali būti panašūs į kalendorinius metus ar kitaip.

(2) Įmonių registro tvarkytojas gali pratęsti laikotarpį iki devynių mėnesių nuo metų pabaigos.

(3) Skirtumas tarp dviejų metinių visuotinių akcininkų susirinkimų neviršija penkiolikos mėnesių.

(4) Pirmasis metinis bendrovės visuotinis susirinkimas turi būti surengtas per aštuoniolika mėnesių nuo įstojimo dienos.

(5) Jai taikomos visos bendrovės susirinkimui taikomos taisyklės.

b) Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas:

Sek. Akcinių bendrovių įstatymo 169 straipsnis numato tokius susitikimus.

Funkcijos yra šios:

(1) Neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas - tai bet koks bendrovės narių susirinkimas, įvykęs tarp dviejų metinių visuotinių akcininkų susirinkimų.

(2) Tai nėra privaloma.

(3) Neeiliniai visuotiniai akcininkų susirinkimai yra dviejų tipų:

a) Valdybos sušaukta:

Kai Direktorių valdyba mano, kad yra tam tikra problema, kurią reikia išnagrinėti ir patvirtinti nariams, jie gali sušaukti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Jei metinio visuotinio akcininkų susirinkimo data yra artima, valdyba šį klausimą iškels ir nekviesti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo.

b) Reikalaujama:

Bet kuris bendrovės narys, turintis vieną dešimtadalį sumokėto kapitalo, jei bendrovė turi įstatinį kapitalą arba turintis vieną dešimtadalį balsavimo teisių kitaip, gali reikalauti neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, kai mano, kad yra tam tikras klausimas kuri reikalauja nedelsiant apsvarstyti narius.

Jie turi pateikti rašytinį ir pasirašytą prašymą susitikimui, kuriame aptariamas klausimas būtų aptariamas kartu su kitais atitinkamais dokumentais, jei tokių yra. Gavusi rekvizitą Direktorių valdyba šaukia posėdį per keturiasdešimt penkias dienas, apie tai pranešdama per dvidešimt vieną dieną nuo prašymo pateikimo dienos.

Jei susitikimas nebus surengtas per keturiasdešimt penkias dienas nuo rekvizicijos datos, patys rekvizitoriai susirenka posėdį per kitas keturiasdešimt penkias dienas. Toks susitikimas yra galiojantis posėdis. Visi tokiame susitikime priimti sprendimai yra privalomi nariams. Visos išlaidos, susijusios su susirinkimo organizavimu, nurašomos iš bendrovės sąskaitos.

(4) Jai taikomos visos bendrovės susirinkimui taikomos taisyklės.

c) įstatymų numatytas susirinkimas:

Sek. Akcinių bendrovių įstatymo 165 straipsnis numato tokius susitikimus.

Funkcijos yra šios:

(a) Tik viešoji bendrovė turi surengti tokį susitikimą ir tik vieną kartą per bendrovės gyvavimo laiką.

b) Kiekviena viešoji bendrovė turi įstatymų numatytą posėdį po vieno mėnesio ir ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo veiklos pradžios.

c) Jei viešoji bendrovė nevykdo įstatymuose numatyto susirinkimo, tuomet bendrovių registratorius gali kreiptis į Teismą dėl šios bendrovės likvidavimo.

d) jai taikomos visos bendrovės susirinkimui taikomos taisyklės.

d) metinis visuotinis akcininkų susirinkimas pagal Vyriausybės nutarimą:

Sek. 167 numato tokius susitikimus.

Funkcijos yra šios:

a) Tai retas susitikimo tipas,

(b) Jei bendrovė laiku neparengia metinio visuotinio akcininkų susirinkimo, bet kuris narys gali pateikti skundą centrinei vyriausybei. Gavęs tokį skundą, Centrinė vyriausybė priima sprendimą dėl bendrovės susirinkimo.

(c) Jei Vyriausybės įsakymas nėra vykdomas, už kiekvieną už tą patį atsakingą bendrovės pareigūną yra baudžiama.

e) klasės susitikimas:

Sek. Akcinių bendrovių įstatymo 106 straipsnis numato tokius susitikimus.

Funkcijos yra šios :

a) Tam tikros klasės akcininkų susirinkimas gali būti pakviestas aptarti kai kuriuos su jų teisėmis susijusius klausimus.

b) Šis susitikimas yra retas.

(c) Šių susitikimų kvorumas minimas įstatuose.

f) Visuotinis akcininkų susirinkimas, kurį kviečia:

Sek. 186 numato tokius susitikimus.

Funkcijos yra šios:

(a) Kai yra sunkumų, kai bendrovė iškviečia visuotinį akcininkų susirinkimą, Bendrovės teisės valdyba savo arba direktoriaus ar nario prašymu gali pareikalauti surengti posėdį.

b) Tai retas susitikimo tipas.

g) narių susirinkimas Audito Rūmų iškeltas susirinkimas:

(1) Jeigu kompanijai ir jos nariams arba bet kuriai jų grupei siūloma kompromisas ar susitarimas, teismas, remdamasis bendrovės ar bendrovės nario prašymu, arba bendrovės, kuri yra žalos, prašymu gali: dėl likvidatoriaus prašymo įsakyti narių arba narių grupę sušaukti, surengti ir vykdyti tokiu būdu, kaip teismas vadovauja (390 skirsnis). Pranešime turi būti pateiktos kompromiso ar susitarimo sąlygos ir interesai, jei tokių yra, direktoriui ar direktoriams (393 skirsnis).

(2) Pagal sek. Visais klausimais, susijusiais su bendrovės likvidavimu, Teismas, siekdamas išsiaiškinti norus, gali paskirti, surengti ir vykdyti tiesioginius narių susirinkimus.

h) Narių susirinkimas, kurį iškvietė likvidatorius:

Jei likvidavimas trunka ilgiau nei vienerius metus, likvidatorius per tris mėnesius nuo metų pabaigos arba po vėlesnio laikotarpio pabaigos paskiria bendrovės visuotinį akcininkų susirinkimą. Centrinė vyriausybė ir posėdyje atsiskaito už jo veiksmus, susijusius su likvidavimo procedūra. (Žr. 496, 508).

Jei likvidatorius nesilaiko, toks susitikimas yra baudžiamas. Kai tik bendrovės reikalai bus visiškai likviduoti, likvidatorius iškviečia bendrovės visuotinį susirinkimą, kad jis galėtų pateikti sąskaitą ir pateikti bet kokį paaiškinimą.

Susirinkimas skelbiamas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki posėdžio, oficialiame leidinyje ir kai kuriuose vietiniuose laikraščiuose. Pranešimo kopija turi būti siunčiama Teismo kancleriui. Jei likvidatorius tokio susitikimo nesilaiko, jis yra baudžiamas (žr. 497 509). Šie skyriai taikomi tik bet kokiam savanoriškam likvidavimui.

Susitikimo tipas # 2. Direktorių valdybos posėdžiai :

Sek. Akcinių bendrovių įstatymo 285 straipsnis numato tokius susitikimus.

Funkcijos (atsižvelgiant į kitas dalis) yra šios:

(1) Bendrovės direktorių valdyba turi surengti bent vieną posėdį kas tris mėnesius arba ne mažiau kaip keturis posėdžius per metus. Mėnesiai reiškia kalendorinius mėnesius.

(2) Tai privaloma kiekvienai įmonei.

(3) Valdyba gali rengti posėdžius dažniau, kaip numatyta bendrovės įstatuose arba valdybos sprendimu.

(4) Tačiau valdyba gali priimti nutarimą apyvartoje, nedalyvaudama posėdžio.

(5) Yra tam tikrų taisyklių dėl valdybos posėdžių.

Gali būti komitetų ar pakomitečių, sudarytų su kai kuriais direktoriais, susitikimai.

Susitikimo tipas # 3. Kreditorių susitikimai :

a) Teisingumo Teismo prašoma:

a) Kai kompanija arba jos kreditoriai arba bet kuri jų kategorija pasiūlo kompromisą ar susitarimą, teismas, remdamasis bendrovės ar bet kurio kreditoriaus prašymu, arba bendrovės, kuri yra likviduojama, prašymu. dėl likvidatoriaus prašymo pavesti kreditorių arba kreditorių klasės posėdį, kuris turi būti iškeltas, surengtas ir vykdomas taip, kaip teismas vadovaujasi (391 skyrius).

Pranešime turi būti nurodytos visos sąlygos ir kompromisas arba susitarimas, o taip pat direktoriaus ar direktorių interesai (393 straipsnis).

(b) Sek. Įstatymo 557 straipsnis numato, kad visais klausimais, susijusiais su bendrovės likvidavimu, Teismas, norėdamas išsiaiškinti, kokių pageidavimų yra tiesioginiai kreditorių susitikimai, gali būti iškviesti, laikomi ir vykdomi.

b) Bendrovė iškvietė:

Kreditorių savanoriško likvidavimo atveju bendrovė paskiria kreditorių susirinkimą tą pačią dieną arba kitą dieną, kai bus surengtas visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame bus priimtas sprendimas dėl savanoriško likvidavimo, ir pranešimas turi būti išsiųstas paštu kiekvienam kreditoriui. Toks pranešimas turi būti paskelbtas bent vieną kartą Oficialiajame leidinyje ir bent dviejuose vietiniuose laikraščiuose.

Direktorių valdyba parengia sąskaitos išrašą ir kreditorių sąrašą su jų numatomais reikalavimais, kurie bus pateikti posėdyje, ir įgalioja direktorių pirmininkauti posėdyje. Jei įvykdytas įsipareigojimų nevykdymas, įmonė ir direktoriai yra baudžiami (500 skirsnis).

c) iškvietė likvidatorius:

(a) Jeigu nariai savanoriškai likviduoja bendrovę, jei likvidatorius mano, kad bendrovė negalės visiškai sumokėti savo kreditorių per direktorių nurodytą laikotarpį arba pasibaigęs laikotarpis ir bendrovė baigėsi; nesugebėjo visiškai apmokėti savo kreditorių, likvidatorius nedelsdamas iškviečia kreditorių susirinkimą ir pateikia jiems ataskaitą apie bendrovės turtą ir įsipareigojimus (495 skirsnis).

b) Tuo atveju, kai kreditoriai likviduoja savanorišką likvidavimą, jei likvidavimas tęsiasi ilgiau nei vienerius metus, likvidatorius pasibaigus pirmajam ir kiekvieniems vėlesniems metams paskiria kreditorių susirinkimą per 3 mėnesius arba po to ilgesniam laikotarpiui, kaip leido Centrinė vyriausybė, ir posėdyje atsiskaito už jo veiksmus, susijusius su likvidavimo procedūra. Jei likvidatorius tokio susitikimo neatlieka, jis yra baudžiamas (508 skirsnis).

(c) Kai tik įmonės veikla bus visiškai nutraukta, likvidatorius, jei tai yra savanoriškas likvidavimas, paskiria kreditorių susirinkimą sąskaitos sudarymui ir paaiškinimui.

Susitikimas skelbiamas skelbimu Oficialiajame leidinyje ir kai kuriuose vietiniuose laikraščiuose ne vėliau kaip prieš mėnesį iki posėdžio. Jei likvidatorius tokio susirinkimo nevykdo, jis yra baudžiamas (509 skirsnis).