Susitikimo taisyklės: Bendrovės susitikimų taisyklės

Šiame straipsnyje aptariamos dviejų rūšių taisyklės, susijusios su bendrovės susitikimu. Tipai: 1. Dėl narių susirinkimų 2. Dėl direktorių susitikimų.

1 taisyklė. Dėl narių susitikimų:

(1) Pranešimas su visa informacija ir pasirašytas asmens, turinčio teisę pasirašyti, kaip direktorių valdybos pirmininkas, direktorius ar sekretorius, turi būti išsiųstas kiekvienam bendrovės nariui (arba jo teisiniam atstovui) adresu: jo koduotas adresas.

Paprastai jį pasirašo sekretorius, jei toks yra. Be to, didžiosios valstybinės bendrovės skelbia skelbimus laikraščiuose, kuriuose yra skelbimų stulpelis su antrašte „Bendrovės pranešimai“. Pranešimo kopija taip pat turi būti siunčiama bendrovės mirties auditoriui.

(2) Pranešimas siunčiamas ne vėliau kaip prieš dvidešimt vieną dieną iki posėdžio dienos. Skaičiuojant datas, pranešimo data ir susirinkimo data neįtraukiamos. Įstatymas numato, kad bet koks nariui išsiųstas pranešimas ar dokumentas įsigalioja po keturiasdešimt aštuonių valandų.

Taip pat reikia atsižvelgti į šį veiksnį. Todėl, jei pirmąją mėnesio dieną bus paskelbtas pranešimas, anksčiausia susitikimo data bus dvidešimt ketvirta to mėnesio diena.

Įstatymas numato trumpesnį pranešimą tokiu būdu:

a) metinio visuotinio akcininkų susirinkimo atveju, jei visi nariai sutinka ir

(b) Jei įvyksta kitas susirinkimas, jei nariai turi 95% akcijų, jeigu bendrovė turi įstatinį kapitalą arba turi 95% balsavimo teisių, jei bendrovė neturi įstatinio kapitalo, sutinka.

(3) Pranešime turi būti nurodyta posėdžio data, laikas, vieta ir darbotvarkė. Pranešimas siunčiamas įprastu paštu. Siunčiamos įrašas pageidautina būti pateikiamas išsiuntimo registre. Jei kuris nors narys nori, kad pranešimas būtų išsiųstas jam registruotu paštu, tuomet jis turi iš anksto pervesti bendrovei pernelyg didelę pinigų sumą. Jei atsitiktinai pranešimas neperduodamas bet kuriam nariui, kuris nedalyvauja susitikime.

(4) Kartu su pranešimu turi būti siunčiamos ir kitos medžiagos. Pavyzdžiui— (a) metinio visuotinio akcininkų susirinkimo atveju - direktoriaus ataskaitos (arba metinės ataskaitos), audituojamų galutinių sąskaitų kopijos, prokuratūros formos, jei yra, ir tt (b) įstatymų numatyto susirinkimo atveju, teisės akto ataskaitos kopiją, audituotų naujausių sąskaitų kopiją ir kt.

(5) Susirinkimo vieta yra bendrovės registruota buveinė arba bet kuri kita vieta mieste ar kaime, kurioje yra bendrovės registruota buveinė. (Įstatymas numato centrinės valdžios išimtis kai kurioms specialioms bendrovėms.)

(6) Posėdis negali būti laikomas valstybine švente. Pagal sek. Akcinių bendrovių įstatymo 2 straipsnio 38 dalis, valstybinės šventės \ t Taikomas 1881 m. Derybų priemonių įstatymo 25 straipsnis. Tačiau, jei Vyriausybė jau nustatė datą, kuri jau buvo nustatyta ir apie kurią pranešta, yra valstybinė šventė (pagal Derybinių dokumentų įstatymo 25 straipsnį), posėdis gali būti surengtas tą dieną.

(7) Posėdis vyksta darbo valandomis. (Nėra jokios specialios juostos, kad būtų galima surengti neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą valstybinių švenčių dienomis ir ne darbo metu).

(8) Narių susirinkimo kvorumas yra: a) kaip minėta atitinkamos bendrovės įstatuose, b) jei straipsniuose nieko nenurodyta, (i) jei tai yra privati ​​bendrovė, du nariams ir (ii) jei akcinė bendrovė yra penki nariai, dalyvaujantys asmeniškai.

(9) Įstatymas nustato punktus, kurie bus įtraukti į metinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę. Bet kokie kiti punktai gali būti įrašyti į antraštę „Specialusis verslas“ ir pridedami paaiškinimai, pagrindžiantys įtraukimą.

(10) Susirinkimą vykdo pirmininkas (paprastai Direktorių valdybos pirmininkas) pagal bendrovės įstatus ir vadovaudamasis Akto nuostatomis dėl susirinkimų.

(11) Balsavimas posėdžio metu paprastai yra rodomas rankomis, išskyrus atvejus, kai reikalaujama apklausos.

(12) Pasibaigus posėdžiui, sekretorius turi parengti protokolą ir jį pasirašyti pirmininkas. Kai kurių rezoliucijų kopijos turi būti pateiktos įmonių registratoriui.

Įmonės sekretorius yra atsakingas už tai, kad būtų griežtai laikomasi visų minėtų taisyklių. Bet koks įsipareigojimų nevykdymas gali sukelti susitikimo negaliojimą. Sek. 53 ir 165–197 yra skirti narių susirinkimų taisyklėms. Privatus komitetas gali keisti taisykles, išskyrus kvorumo skaičių.

2 taisyklė. Dėl direktorių susitikimų:

(1) Apie kiekvieną direktorių valdybos posėdį tinkamai pranešama kiekvienam direktoriui įprastu adresu. Jei yra užsienio direktorius, jam turi būti pranešta ir tada, kai jis yra Indijoje. Pranešimą gali pasirašyti bet kuris direktorius. Sekretorius yra labai dažnai įgaliotas pasirašyti pranešimą.

(2) Pranešimas gali būti išsiųstas paštu arba pasiuntiniu. Kartais pranešimas siunčiamas telefonu, jei visi direktoriai sutinka. Pranešimas nereikalingas, kai nutarimas perduodamas apyvartoje. Posėdyje direktoriai gali nuspręsti, kas bus kito posėdžio data, ir tokiu atveju pranešimas negali būti išsiųstas.

(3) Prie pranešimo turi būti pridėti visi svarbūs dokumentai ir dokumentai, kurie turi būti svarstomi posėdyje.

(4) Įstatyme nenumatytas konkretus dienų skaičius iki posėdžio dienos, per kurį turi būti išsiųstas pranešimas. Paprastai pranešimas siunčiamas bent septynias dienas iki susitikimo dienos. Bendrovės įstatuose gali būti numatytas laikotarpis arba patys direktoriai gali nuspręsti jį per pirmąjį posėdį.

(5) Įstatymas nenumato jokių taisyklių, susijusių su klausimais, kurie turi būti įtraukti į valdybos posėdžio darbotvarkę. Gali būti įtrauktas bet koks dalykas, susijęs su bendrovės reikalais ir valdybos įgaliojimais.

(6) Valdybos posėdžio kvorumas pagal įstatymą yra vienas trečdalis arba du, atsižvelgiant į tai, kuris iš jų yra didesnis. Kai svarstomas klausimas, kuriame domina direktorius, direktorius negali dalyvauti. Jei dėl jo pašalinimo kvorumas patenka, nėra kaltės. Tačiau, jei liko tik vienas direktorius, negali būti jokio susitikimo ir toks klausimas perduodamas visuotiniam narių susirinkimui.

Bendrovės įstatuose gali būti numatyta, kas bus lemiama valdybos posėdžių kvorumu, arba patys direktoriai gali nuspręsti dėl kvorumo pirmajame valdybos posėdyje, tačiau jokiu būdu kvorumas negali būti mažesnis už įstatymo numatytą.

(7) Direktorių pirmininkas renkamas pirmame Direktorių valdybos posėdyje, kuris valdybos posėdžius vykdo vadovaudamasis bendrovės įstatų nuostatomis, kurioms taikomos įstatymo nuostatos, dėl valdybos posėdžių. .

(8) Kiekvieno valdybos posėdžio protokolas turi būti parengtas ir patvirtintas kitame valdybos posėdyje.

(9) Balsavimas vyksta rankomis, kiekvienas direktorius turi vieną balsą, nepriklausomai nuo jo turimų akcijų skaičiaus.

(10) Įstatyme nėra nuostatų dėl valdybos posėdžių vietos ir valandų. Taip pat neminima, kad valdybos posėdžiai negali vykti atostogų metu. Tačiau posėdis, automatiškai atidėtas dėl kvorumo, negali būti laikomas valstybinėje šventėje.

(11) Pirmiau minėtos taisyklės yra vienodai taikomos komiteto ar pakomitečio, sudaryto su tam tikrais direktoriais, susitikimams konkrečiais tikslais.