Vadovinis atlyginimas įmonėje

Padarykime išsamų įmonės vadovybės atlyginimų tyrimą. Perskaitę šį straipsnį, sužinosite apie: 1. Bendrąsias maksimalias ir minimalias darbo užmokesčio normas Teisiniai apribojimai 2. Atlyginimas direktoriams 3. Atlyginimas vadovui 4. Nuostatos (XIII priedo II dalis, skaitoma 198, 269, 310 ir 311) 5 6. Mokomoji knyga 6. Bendrovių įstatymo XIII priedas: vadovų atlyginimai ir kita informacija.

Bendrosios maksimalios ir minimalios atlyginimo teisinės ribos:

Akcinių bendrovių įstatymas numato tam tikrus apribojimus, susijusius su privačios bendrovės (valstybinės bendrovės dukterinės įmonės) arba viešosios bendrovės teikiamu atlygiu.

Šie apribojimai išvardyti:

a) Didžiausia riba:

Pagal sek. Akcinių bendrovių įstatymo 198 straipsnis, bendras valdymo atlygis, kurį turi sumokėti viešoji bendrovė arba privati ​​įmonė, kuri yra valstybinės bendrovės dukterinė įmonė, direktoriams ir vadovams už finansinius metus, apskaičiuotus 349 skirsnyje nustatyta tvarka. 350 ir 351 - išskyrus tai, kad direktorių atlyginimai negali būti atimami iš bendrojo pelno.

Paaiškinimas:

„Atlyginimai“ apima (kaip nurodyta 309, 311, 348 ir 387 skirsniuose):

a) Visos išlaidos, kurias bendrovė patyrė teikdama bet kokią nuomą be būsto arba bet kokią kitą naudą ar patogumą nemokamai, bet kuriam iš minėtų asmenų.

b) bet kokios išlaidos, kurias bendrovė patyrė teikdama bet kokią kitą naudą ar patogumą nemokamai arba lengvatiniu tarifu bet kuriam pirmiau minėtam asmeniui.

c) bet kokias bendrovės patirtas išlaidas, susijusias su bet kokiais įsipareigojimais ar paslaugomis, kurios, bet dėl ​​tokių bendrovės išlaidų, būtų patirtos bet kuriam pirmiau minėtam asmeniui;

d) bet kokios bendrovės patirtos išlaidos, skirtos bet kokiam asmeniui, kuris yra pirmiau minėtas asmuo, arba jo sutuoktiniui ar vaikui, draudimui gyventi arba gauti pensiją, anuitetą ar atlyginimą.

Pažymėtina, kad pagal Sec. 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymas Nr. 200, nė viena bendrovė negali mokėti jokiam savo pareigūnui ar darbuotojui atlyginimo, mokesčio ar jokio kito mokesčio ar keičiant bet kokį jo mokėtiną mokestį.

b) Minimali riba:

Pagal sek. 198 (1984 m. Akcinių bendrovių įstatymo (pakeitimų) įstatymo 4 poskirsnis), atsižvelgiant į Įstatymo Nr. 269 ​​(XIII priedas) - bendrovė savo direktoriams (įskaitant visus vadovus ar visą laiką dirbančius direktorius ar vadovus) nemoka jokios sumos, išskyrus sumas, mokamas direktoriams pagal 6 skirsnį. 309 (2), išskyrus tuos atvejus, kai anksčiau buvo gautas centrinės vyriausybės pritarimas, jei įmonė per finansinius metus turi netinkamą pelną ar pelną. Tai priklauso nuo sek. 209 (kuriame kalbama apie vadovo ar visą laiką dirbančio direktoriaus paskyrimą), skaitykite XHL tvarkaraštyje

Atlyginimas direktoriams:

Direktorių atlyginimai reglamentuojami Sk. Akcinių bendrovių įstatymo 309 straipsnis, kuris turi būti nustatytas - straipsniuose arba nutarime (speciali nutarimas, jei to reikalauja straipsniai).

Mokesčius gali sumokėti straipsniai, skirti dalyvauti valdybos ar komiteto posėdyje, jeigu: \ t

a) Visam laikui arba generaliniam direktoriui gali būti mokamas atlyginimas per mėnesinį atlyginimą ir (arba) tam tikrą įmonės grynojo pelno procentą (ne daugiau kaip 5%, jei yra tik vienas toks direktorius, ir ne daugiau kaip 10% visų bendrovių; kur yra daugiau nei vienas visą laiką dirbanti direktorius).

(b) Ne visą darbo dieną dirbančiam direktoriui (ty ne visą darbo dieną ar generaliniam direktoriui) gali būti atlyginama kas mėnesį, kas ketvirtį arba kasmet (pritarus centrinei vyriausybei arba komisiniu būdu (jei bendrovė yra speciali sprendimu leidžiama) ne daugiau kaip 1% visiems tokiems direktoriams, sekretoriams, iždininkams ar valdytojams ir ne daugiau kaip 3% visų tokių direktorių kitais atvejais, arba didesne procentine dalimi, pritarus centrinei vyriausybei.

(c) Bet kuris visą laiką arba vykdantysis direktorius neturi teisės gauti jokios komisijos iš tokios bendrovės dukterinės įmonės.

d) Specialioji rezoliucija galioja ne ilgiau kaip 5 metus. Tačiau kartais jis gali būti pratęsiamas specialiu nutarimu dėl tolesnių penkerių metų laikotarpių, tačiau jo galiojimo laikas negali būti pratęstas anksčiau nei praėjus vieneriems metams nuo jo įsigaliojimo dienos.

e) Direktoriui gali būti mokami mokesčiai už dalyvavimą kiekviename Valdybos posėdyje ar jo komiteto posėdyje.

f) Jei direktorius gauna bet kokią sumą, viršijančią jam mokėtiną atlyginimą, jis pasilieka bendrovei patikėtą perviršio sumą ir grąžina ją bendrovei. Tačiau bendrovė negali atsisakyti susigrąžinti tokią sumą.

g) Pirmiau minėtos taisyklės netaikomos privačiai bendrovei, nebent ji yra viešosios bendrovės dukterinė įmonė.

h) draudimas mokėti nemokamą mokestį. Bendrovė nemoka jokių pareigūnų ar darbuotojų atlyginimų be mokesčių (200 str.).

i) Grynasis pelnas direktorių atlyginimų tikslais apskaičiuojamas kaip nustatyta 349 ir ​​350 skirsniuose, neatimant direktorių atlyginimų nuo bendrojo pelno.

Tačiau 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymo 310 skirsnyje nustatyta, kad bet koks viešosios bendrovės direktoriaus ar valstybinės bendrovės dukterinės įmonės privataus kapitalo atlyginimo padidinimas negalioja: \ t

i) Jei taikomas XIII priedas (išskyrus atvejus, kai toks padidinimas atitinka tame sąraše nurodytas sąlygas) ir \ t

(ii) bet kuriuo kitu atveju, išskyrus tuos atvejus, kai tą patvirtina centrinė vyriausybė.

Sek. 309 netaikoma privačiai bendrovei, nebent ji yra valstybinės bendrovės dukterinė įmonė.

Pažymėtina, kad direktoriui mokamas atlyginimas apima visą jam mokamą atlyginimą už paslaugas, suteiktas bet kokiu kitu būdu, išskyrus atvejus, kai paslaugos teikiamos profesiniais pajėgumais, o direktorius turi reikiamą profesijos praktikos kvalifikaciją. centrinės vyriausybės.

Atlyginimas vadovui:

Pagal sek. 2 (24) „vadybininkas“ - tai asmuo, kuris valdo visą ar iš esmės visą įmonės reikalus. Iš tikrųjų jam vadovauja valdyba, kontrolė ir nurodymai. Taigi, „vadybininkas“ apima direktorių arba bet kurį kitą asmenį, lydintį vadovo pareigas, bet kuriuo pavadinimu.

Bendrovė vienu metu negali turėti daugiau nei vieno vadovo:

Valdytojui mokamas atlyginimas reglamentuojamas Sk. Akcinių bendrovių įstatymo 387 straipsnis. Bendrovės vadovas gali gauti atlyginimą mėnesiniu mokėjimu ir (arba) nustatytu procentiniu grynojo pelno skaičiumi, apskaičiuojamas pagal „Sees“. 349, 351, jei toks atlyginimas neviršija 5% grynojo pelno be centrinės vyriausybės pritarimo. 387.

Nuostatos netaikomos privačiai bendrovei, nebent ji yra valstybinės bendrovės dukterinė įmonė.

Apibendrinti:

Anksčiau buvo pabrėžta, kad Akcinių bendrovių įstatymas numato tam tikrus valdymo atlyginimo apribojimus (tas pats netaikomas privačiai bendrovei, kuri nėra viešosios bendrovės dukterinė įmonė).

Nuostatos (XIII priedo II dalis, skaitoma 198, 269, 310 ir 311):

Didžiausia įvairių vadovaujančių darbuotojų atlyginimo riba:

1956 m. Akcinių bendrovių įstatymas siūlo maksimalią bendrą vadovybės atlyginimo ribą įvairiems vadovaujantiems darbuotojams.

Tačiau čia galima paminėti, kad įmonė gali nustatyti vadovų atlyginimą vadovaujančiam personalui per nustatytą ribą. Tuo pačiu metu bendrovė turi galimybę apskaičiuoti tokį atlyginimą grynojo pelno atžvilgiu arba i) prieš imdamasi tokio atlygio; arba ii) apmokestinus tokį atlyginimą. Apie tai nekalbama Akcinių bendrovių įstatyme.

Instrukcijos pastaba:

Sprendžiant problemą, jei nieko nenurodyta, studentams patariama apskaičiuoti tokį atlyginimą grynojo pelno atžvilgiu prieš apmokestinant tokį komisinį mokestį arba apmokestinant tokius komisinius, pageidautina, grynąjį pelną prieš imant tokį komisinį mokestį.

Akcinių bendrovių įstatymo XIII priedas: vadovų atlyginimai:

XIII sąrašo taikymas:

Nuostatos, išdėstytos „Sees“. 198 ir 269, skaitomi su XIII sąrašu, taikomi tik:

a) akcinė bendrovė ir. \ t

b) uždaroji akcinė bendrovė, kuri yra valstybinės bendrovės dukterinė įmonė ir kuri netaikoma vyriausybės bendrovėms.

Šį tvarkaraštį sudaro trys dalys:

a) I dalis - susijusi su vadybininkų kvalifikacija ir paskyrimu;

b) II dalis. ir

c) III dalis - su reikalavimais, tokiais kaip akcininkų pritarimas.

Naujausi XIII sąrašo pakeitimai:

XIII priedo II skirsnyje aptariamos valdymo personalo atlyginimų ribos.

Šiuo klausimu Bendrovės reikalų departamento pateikti tokie pranešimai:

i) 2000 m. vasario 2 d. pranešimai GSR Nr. 215 (E) - atlyginimų ribos, nustatytos nuo Rs.75, 000 pm iki 2.00.000 pm

ii) Pranešimas GSR Nr. 36 (E), 2002 01 16 - Atlyginimų ribos, nustatytos nuo Rs.75, 000 pm iki 4.00.000 pm

iii) 2002 m. balandžio 14 d. pranešimai GSR Nr. 565 (E) „Specialiosios ekonomikos zonos (SEZ) mokėti atlyginimą iki 2 000 000 pm“

Pranešimai GSK Nr. 36 (E) 2002 m. Sausio 16 d. Pakeitime yra daugumos nuostatų, numatytų 2000 m.

Lubų riba šiuo metu taikoma:

Atlyginimai, kuriuos moka įmonės, neturinčios pelno arba nepakankamo pelno.

Nepaisant to, kas išdėstyta šioje dalyje, tais atvejais, kai bet kuriais finansiniais metais vadovaujančio asmens įgaliojimų valiuta, atlyginimo, pragyvenimo pašalpos, privilegijų ir kitų išmokų forma: \ t

A) Neviršijant viršutinės ribos Rs.24, 00 000 per metus arba Rs.2, 00, 000 per mėnesį, apskaičiuotą pagal šią skalę:

Jei šioje pastraipoje nurodytos viršutinės ribos taikomos, jei: \ t

i) Atlyginimų mokėjimas patvirtinamas Atlyginimų komiteto priimtu sprendimu;

ii) Bendrovė nepateikė įsipareigojimų nevykdymo, grąžindama savo skolas (įskaitant viešuosius indėlius) arba obligacijas ar palūkanas, mokėtinas už jį per praėjusius finansinius metus iki šių vadovaujančio asmens paskyrimo dienos per trisdešimt dienų. .

B) viršyti arba neviršyti viršutinės ribos Rs.48, 00, 000 per metus arba Rs.4, 00, 000 per mėnesį, apskaičiuotą pagal šią skalę:

Jei šioje pastraipoje nurodytos viršutinės ribos taikomos, jeigu:. \ T

i) Atlyginimų mokėjimas patvirtinamas atlyginimų komiteto priimtu sprendimu;

(ii) Bendrovė nepateikė jokių įsipareigojimų nevykdydama savo skolų (įskaitant viešuosius indėlius) arba obligacijas ar palūkanas, mokėtinas už tęstinį trisdešimties dienų laikotarpį prieš tokį vadovaujančio asmens paskyrimą;

(iii) Bendrovės visuotiniame susirinkime priimtas specialus sprendimas dėl atlyginimo už ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį;

(iv) Akcininkams, turintiems tokią informaciją, pateikiamas pareiškimas kartu su pranešimu, kuriuo kviečiama dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, ty:

I. Bendra informacija:

(1) Pramonės pobūdis

(2) Komercinės gamybos pradžios data arba numatoma data

(3) Naujų bendrovių atveju numatoma veiklos pradžios data, kaip nurodyta prospekte nurodytuose finansų įstaigų patvirtintuose projektuose

(4) Finansiniai rezultatai, pagrįsti pateiktais rodikliais

(5) Eksporto rezultatai ir grynasis užsienio valiutos bendradarbiavimas

(6) Užsienio investicijos arba bendradarbiai, jei tokių yra.

II. Informacija apie paskirtą asmenį:

(1) Išsami informacija

(2) Ankstesnis atlyginimas

(3) Pripažinimas arba apdovanojimai

(4) Darbo profilis ir jo tinkamumas

(5) Siūlomas atlyginimas

(6) Palyginamasis atlyginimų profilis, susijęs su pramone, įmonės dydžiu, pareigos ir asmenybės profiliu (išeivių atveju atitinkamos detalės būtų susijusios su (wrt) šalimi, iš kurios jis kilęs)

(7) piniginiai santykiai - tiesiogiai ar netiesiogiai - su bendrove arba santykiai su vadovaujančiais darbuotojais, jei tokių yra.

III. Kita informacija:

(1) praradimo ar netinkamo pelno priežastys

(2) Veiksmai, kurių buvo imtasi arba siūloma imtis tobulinimui

(3) Numatomas našumo ir pelno padidėjimas išmatuojamu būdu.

IV. Informacijos atskleidimas:

(1) Bendrovės akcininkai informuojami apie vadovaujančio asmens atlyginimų paketą.

(2) Direktorių valdybos ataskaitoje, pavadintoje „Įmonių valdymas“, jei yra, pridedama ši atskleidžiama informacija:

i. Visi atlyginimo paketo elementai, pvz., Visų direktorių atlyginimai, išmokos, premijos, akcijų pasirinkimo sandoriai, pensija ir pan .;

ii. Išsami informacija apie fiksuotą komponentą ir našumą - susietos paskatos ir veiklos kriterijai;

iii. Paslaugų sutartys, įspėjimo laikotarpis, išeitiniai mokesčiai;

iv. Akcijų pasirinkimo sandorių duomenys, jei tokių yra, ir tai, ar tas pats buvo suteiktas su nuolaida, taip pat laikotarpis, per kurį sukaupta ir per kurią galima pasinaudoti.

Be to, jeigu C punkte nurodytos sąlygos taikomos tuo atveju, kai bendrovės faktinis kapitalas yra neigiamas.

Jei taip pat yra gautas išankstinis Centrinės Vyriausybės sutikimas dėl minėtos skalės atlyginimo.

(D) ne didesnė kaip Rs.2, 40, 00, 000 pa arba Rs.20, 00, 000 pm, susijusioms su specialiųjų ekonominių zonų įmonėmis, kurias Prekybos departamentas kartais pastebėjo.

Su sąlyga, kad šios bendrovės Indijoje neišleis jokių pinigų iš viešųjų akcijų ar obligacijų.

Be to, jei tokios bendrovės Indijoje neatliko jokių savo skolų (įskaitant viešuosius indėlius) arba su juo susijusių palūkanų ar palūkanų grąžinimo nepertraukiamo 30 dienų laikotarpį bet kuriais finansiniais metais.

Reikalavimai:

Vadovaujantis asmuo taip pat turi teisę į šias prielaidas, kurios neįskaičiuojamos apskaičiuojant atlyginimo viršutinę ribą.

a) Įnašas į pensijų fondo senatvės fondą arba anuiteto fondas, kiek tai yra atskirai arba kartu, nėra apmokestinamas pagal 1961 m. pajamų ir mokesčių įstatymą.

b) mokestis, mokamas ne daugiau kaip pusę mėnesio atlyginimo už kiekvieną užpildytą tarnybos metus, ir. \ t

c) atostogų priėmimas į pareigas.

Be v punkte nurodytų reikalavimų, emigrantų vadybininkas (įskaitant Indijos gyventoją, kuris nėra rezidentas) turi teisę gauti šias sąlygas, kurios neįtraukiamos į viršutinės ribos, nurodytos pirmiau, apskaičiavimą:

a) Išmokos vaikams:

Tuo atveju, kai vaikai studijuoja Indijoje ar už jos ribų, pašalpa gali būti ne didesnė kaip Rs.5000 per mėnesį vienam vaikui arba faktinės patirtos išlaidos, atsižvelgiant į tai, kuri suma yra mažesnė. Tokia pašalpa yra leistina ne daugiau kaip dviem vaikams.

b) atostogų pasažas vaikams, studijuojantiems už Indijos ribų / užsienyje gyvenančių šeimų:

Grįžti į atostogas per vieną kartą per metus pagal ekonominę klasę arba vieną kartą per dvejus metus pagal pirmąją klasę vaikams ir šeimos nariams nuo jų studijų vietos arba užsienyje į Indiją, jei jie negyvena Indijoje su vadovaujančiu asmeniu .

c) Palikti kelionės koncesiją:

Grįžti į savo ir šeimos narius pagal taisykles, kurias nurodo bendrovė, kurioje siūloma, kad atostogos būtų išleistos savo šalyje, o ne bet kurioje Indijos vietoje.

Efektyvus kapitalas:

Kaip paaiškinta I – Sec. XIII priedo II dalyje „Efektyvus kapitalas“ yra:

a) apmokėtas kapitalas;

b) rezervai ir perteklius (išskyrus perkainojimo rezervus);

c) ilgalaikės paskolos; ir

d) Indėliai, grąžinami po vienerių metų, sumažinti:

i) bet kokios investicijos;

ii) sukaupti nuostoliai;

iii) preliminarios išlaidos, nurašytos.

Atlyginimų komitetas:

Sąrašo sutarties 49 punkto ir Akcinių bendrovių įstatymo XIII priedo lyginamoji analizė.

Lyginamosios analizės yra:

XIII sąrašo taikymas - kai kurie praktiniai klausimai:

a) Kai atlyginimą nustato pelno siekianti bendrovė, bet vėlesniais metais, jei ji patiria nuostolių:

Nuostata dėl 7 skirsnio XIII priedo I arba II dalis taikoma pelno siekiančios bendrovės atveju. Esant tokioms aplinkybėms, bendrovė gali mokėti vadovų atlyginimą iki 5% grynojo pelno vienam tokiam vadovaujančiam asmeniui arba 10% grynojo pelno, jei yra daugiau nei vienas asmuo. Tačiau jei įmonė patiria nuostolių arba per ateinančius metus uždirba netinkamą pelną, II dalies II skirsnis bus automatiškai taikomas, ty

i) Iš naujo nustatykite atlyginimą, neviršijant II dalies II dalyje nustatytos ribos.

arba,

ii) Tokiam mokėjimui turi būti suteiktas centrinės valdžios patvirtinimas.

b) Kai sumažinus darbo užmokestį sumažinamas faktinis kapitalas:

Jei faktinis kapitalas yra sumažintas po to, kai nustatomas atlyginimas kitais metais, atlyginimas turi būti sumažintas arba turi būti priimtas centrinės valdžios patvirtinimas.

c) kai imamasi dviejų bendrovių valdymo atlyginimo: \ t

Kai asmuo yra paskirtas vadovaujančiu asmeniu daugiau nei vienoje bendrovėje, nereikalaujama, kad centrinė vyriausybė gautų patvirtinimą, bendras atlyginimas neturi viršyti didžiausio iš maksimalaus vadovybės atlyginimo pagal XIII priedą.

d) Valdymo atlyginimai ne visą darbo dieną dirbantiems direktoriams:

Mes žinome, kad pagal sek. Akcinių bendrovių įstatymo 198 straipsnyje nustatyta, kad maksimalus atlyginimas yra leidžiamas @ 11% grynojo pelno, kurį sudaro 5% vadovo arba visą laiką dirbančio direktoriaus, 5% - antrasis generalinis direktorius ir, žinoma, likutis 1% yra leidžiamas ne visą laiką dirbančiam direktoriui.

e) XIII sąrašo paskyrimas pažeidžiant:

Kai Įmonių teisės taryba pažeidžia paskyrimą, ji turi tokį poveikį:

i) Paskirtasis asmuo turi grąžinti visą sumą, kurią jis gavo kaip atlyginimus, komisinius ir išmokas. Bendrovė negali atsisakyti išieškojimo, nebent ją patvirtintų centrinė vyriausybė;

(ii) Paskirtas asmuo ir kiekvienas pareigūnas yra atsakingi už laisvės atėmimą iki 3 metų, taip pat baudą už 500 JAV dolerių už kiekvieną nevykdymo dieną; arba

(iii) Nusikaltimas nėra sudėtingas u / s 621 / A.

Grynojo pelno apskaičiavimo metodas vadovybės atlyginimų apskaičiavimui (349 ir ​​350 sekcijos):

Įdomu pažymėti, kad grynojo pelno apskaičiavimo metodas, kad būtų galima nustatyti valdymo atlyginimą, yra gana skirtingas nei įprastas metodas grynojo pelno apskaičiavimui bendrojo verslo atveju.

Kaip per sek. 349 ir ​​Sek. 350, o apskaičiuojant valdymo atlyginimus, bet kuriais finansiniais metais apskaičiuojant įmonės grynąjį pelną, reikia atsižvelgti į šiuos punktus:

(1) Kreditas suteikiamas už:

Buvimai ir subsidijos, gautos iš bet kurios Vyriausybės ar valstybės valdžios institucijos, įsteigtos ar įgaliotos Vyriausybės vardu, nebent Centrinė Vyriausybė vadovautųsi kitaip.

(2) Kreditas nesuteikiamas:

a) pelnas, mokamas kaip bendrovės išleistų ar parduodamų akcijų ar obligacijų premija;

(b) pelnas, gautas pardavus atsiskaitymą už prarastą dalį;

(c) Kapitalo prigimties pelnas, ty kapitalo pelnas - pelnas, gautas parduodant bet kurią (visą / pilną) įmonės įmonę;

d) Kapitalo pelnas - pelnas, gautas pardavus turtą ar nekilnojamąjį turtą ar ilgalaikį turtą ar bet kurią įmonės įmonę.

(3) Turėtų būti išskaičiuotos šios išlaidos:

i) įprastiniai mokesčiai (pajamų išlaidos);

ii) direktorių atlyginimai;

iii) premija arba Komisija darbuotojams;

iv) bet koks nenormalaus pelno mokestis, apie kurį pranešė centrinė vyriausybė;

v) bet koks mokestis, nustatytas dėl ypatingų priežasčių ar aplinkybių, apie kurias pranešė centrinė vyriausybė;

vi) palūkanos už obligacijas;

vii) palūkanos už užtikrintas paskolas ir avansus;

viii) palūkanos už neužtikrintas paskolas ir avansus;

ix) leistini nusidėvėjimai bus Rs.350;

x) įnašai į bet kurį labdaros fondą;

xi) bet kurių ankstesnių metų nuostoliai arba nuostoliai;

xii) žalos atlyginimas / žala, mokama pagal bet kokią teisinę atsakomybę, įskaitant įsipareigojimą, atsirandantį dėl sutarties pažeidimo;

xiii) bet kokia suma, sumokėta draudimo būdu;

xiv) nurašytos arba koreguotos skolos.

(4) Toliau išvardyti straipsniai neatskaitomi:

i) pajamų ir mokesčių arba super mokesčio, mokėtino pagal pajamų ir mokesčių įstatymą, išskyrus specialius mokesčius ar mokesčius už neįprastą pelną;

ii) bet kokią savanorišką kompensaciją ar žalą;

(iii) Kapitalo praradimas (įskaitant nuostolius ar jų dalį pardavus įmones - WDV perteklius per pardavimo pajamas).

„Pelno“ skaičiavimo metodas vadovybės atlyginimams apskaičiuoti:

Bendrosios iliustracijos:

Vadovinio atlyginimo apskaičiavimas pagal skirtingas sąlygas:

1 iliustracija:

Iš šios X Ltd. pelno (nuostolio) ataskaitos apskaičiuojamos didžiausios leistinos valdymo išlaidos pagal kiekvieną iš šių sąlygų:

a) Kai yra tik vienas visą laiką dirbanti direktorius

b) Kai yra du visą darbo dieną dirbantieji direktoriai

(c) Kai yra du visą darbo dieną dirbantieji direktoriai, ne visą darbo dieną dirbanti direktorė ir vadovas

d) kai yra tik ne visą darbo dieną dirbanti direktorė ir ne visą darbo dieną dirbančių direktorių.

Maksimalaus valdymo atlygio apskaičiavimas:

a) Kai yra tik vienas direktorius:

Kaip per sek. Akcinių bendrovių įstatymo 349 straipsnis, kuriame yra tik vienas direktorius, maksimali vadovybės atlyginimo riba bus @ 5% grynojo pelno. Taigi, vadovų atlyginimai bus Rs.1, 46, 650 (ty Rs9, 33 000 x5 / 100)

b) kai yra du visą darbo dieną dirbantieji direktoriai:

Didžiausia valdymo atlyginimo riba bus @ 10% grynojo pelno, ty 2, 93, 300 Rs (ty 29, 33 000 x 10/100)

(c) Kai yra du visą darbo dieną dirbantiems direktoriams, ne visą darbo dieną dirbančiam direktoriui ir vadovui

Esant tokioms aplinkybėms, maksimali valdymo atlyginimo riba bus @ 11% grynojo pelno.

Taigi, vadovų atlyginimai bus Rs.3, 22, 630. (ty Rs9, 33 000 x11 / 100).

d) kai yra tik ne visą darbo dieną dirbanti direktorė ir ne visą darbo dieną dirbanti direktorė:

Didžiausia valdymo atlyginimo riba šiuo atveju bus tik @ 1% grynojo pelno. Vadinasi, vadovų darbo užmokestis bus 29, 93 Lt (ty Rs9, 33 000 x 1/100).

2 iliustracija:

Iš šių „Ganga“ detalių Jūs turite apskaičiuoti vadovų atlyginimą šiais atvejais:

i) yra tik vienas visą darbo dieną dirbanti direktorius;

ii) yra du visą darbo dieną dirbantieji direktoriai;

(iii) Yra du visą darbo dieną dirbantiems direktoriams ir ne visą darbo dieną dirbančiam direktoriui ir vadovui:

Generalinio direktoriaus atlyginimų skaičiavimas

3 iliustracija:

Iš šios XYZ UAB (gamybos koncerno) pelno (nuostolio) ataskaitos už 2008 m. Gruodžio 31 d. Pasibaigusius metus apskaičiuokite generalinio direktoriaus atlyginimą pagal 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymą. Vykdomasis direktorius turi teisę gauti 5% komisinį atlyginimą dėl įmonės grynojo pelno: