6 Pagrindiniai reikalavimai pelno ir nuostolių ataskaitai

Toliau išvardyti šeši pagrindiniai pelno ir nuostolių ataskaitos reikalavimai.

1. Šios dalies nuostatos taikomos 1956 m. Akcinių bendrovių įstatymo 210 straipsnio 2 dalyje nurodytai pajamų ir išlaidų sąskaitai taip pat, kaip ir pelno (nuostolio) ataskaitai, tačiau jos taikomos nuorodų keitimą, kaip nurodyta tame poskirsnyje.

2. Pelno ir nuostolių ataskaita:

a) turi būti taip aiškiai išdėstyta, kad būtų atskleistas bendrovės darbo rezultatas per ataskaitinį laikotarpį; ir

b) atskleidžia visus esminius požymius, įskaitant kreditus arba įplaukas ir debitus arba išlaidas, susijusias su išskirtinio pobūdžio vienkartiniais sandoriais ar sandoriais.

3. Pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodomi įvairūs elementai, susiję su bendrovės pajamomis ir išlaidomis, organizuotomis pagal patogiausius vadovus; ir ypač atskleidžia šią informaciją apie sąskaitos laikotarpį:

i) a) Apyvarta, t. y. bendra suma, už kurią bendrovė vykdo pardavimus, nurodydama pardavimų sumą, susijusią su kiekviena bendrovės prekiaujamų prekių klase, ir nurodant tokio pardavimo kiekius. kiekvienai klasei atskirai.

b) Komisija sumokėjo vieninteliams pardavimo agentams, kaip apibrėžta Įstatymo 294 straipsnyje.

c) Komisija sumokėjo kitiems pardavimo agentams.

d) tarpininkavimas ir nuolaida pardavimui, išskyrus įprastą prekybos nuolaidą.

ii) a) gamybos įmonių atveju

(1) Vartojamų žaliavų vertė, išskaidant prekes ir nurodant jų kiekį. Tokiu atveju, kai įmanoma, visos svarbios pagrindinės žaliavos turi būti pateikiamos kaip atskiri elementai, tarpiniai produktai arba komponentai, įsigyti iš kitų gamintojų, gali būti, jei jų sąrašas yra per didelis, kad būtų įtrauktas į suskirstymą. sugrupuoti pagal tinkamas pozicijas, nenurodant kiekių, su sąlyga, kad visi tie elementai, kurių vertė individualiai sudaro 10% arba daugiau visos suvartotos žaliavos vertės, turi būti parodomi kaip atskiri ir atskiri elementai su jų kiekiais.

(2) Prekių, pagamintų išskaidymo būdu, atidarymo ir uždarymo atsargų, susijusių su grynųjų pinigų klasėmis, nurodant jų kiekius.

b) prekybos įmonių atveju - įsigyti pirkimai ir pradinės bei uždarosios atsargos, suskaidytos kiekvienos bendrovės parduodamos prekių klasės atžvilgiu ir nurodant jų kiekius.

c) kai teikiamos ar teikiamos paslaugos, bendrosios pajamos, gautos iš teikiamų ar teikiamų paslaugų.

d) Jeigu bendrovė yra daugiau nei viena iš pirmiau minėtų a, b ir c punktuose nurodytų kategorijų, ji turi atitikti čia nustatytus reikalavimus, jei visos sumos yra nurodytos parodoma žaliavų, kurių vertė ir kiekybinis susiskaidymas, atidarymo ir uždarymo atsargos, pirkimai, pardavimai ir vartojimas, ir bruto pajamos iš teikiamų paslaugų.

(e) Kitų įmonių atveju, bendros pajamos, gautos pagal skirtingas sumas.

1 pastaba:

Žaliavų, pirkimų, atsargų ir apyvartos kiekiai išreiškiami kiekybiniais nominalais, kuriuose jie paprastai yra perkami arba parduodami rinkoje.

Užrašas 2:

Taikant ii punkto a, ii, b ir ii papunkčius, prekės, kurioms įmonė turi atskiras pramonines licencijas, laikomos atskiromis prekių klasėmis, bet kai įmonė turi daugiau nei vieną pramonės licenciją tos pačios prekės gamybai skirtingose ​​vietose arba licencijuoto pajėgumo išplėtimui, visos tokios licencijos apima vieną klasę. Prekybos bendrovių atveju importuojami daiktai klasifikuojami pagal klasifikaciją, kurią priėmė importo ir eksporto vyriausiasis kontrolierius, išduodamas importo licencijas.

3 pastaba:

Suteikiant pirkinius, atsargas ir apyvartą, tokie daiktai kaip atsarginės dalys ir priedai, kurių sąrašas yra per didelis, kad juos būtų galima įtraukti į skilimą, gali būti sugrupuoti pagal tinkamas pozicijas be kiekių, jei visi šie elementai - kurių vertė individualiai sudaro 10% ar daugiau visos pirkimų vertės, atsargos arba apyvarta, atsižvelgiant į aplinkybes, yra parodomos kaip atskiros ir atskiros dalys su jų kiekiais, susidarius suskaidymui.

iii) jei yra susirūpinimas dėl nebaigtų darbų, sumos, už kurias šie darbai buvo atlikti ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje.

(iv) Suma, skirta nusidėvėjimui, atnaujinimui arba ilgalaikio turto vertės sumažėjimui.

Jei toks atidėjinys nėra padengiamas nusidėvėjimo sąnaudomis, metodas, taikomas tokiam atidėjimui.

Jei nuvertėjimas nėra numatytas, turi būti nurodoma, kad nėra atidėjinių, ir pagal įstatymo 205 straipsnio 2 dalį apskaičiuotas nusidėvėjimo sumos dydis turi būti atskleistas.

(v) Bendrovės obligacijų ir kitų fiksuotų paskolų palūkanų suma, t. y. paskolos fiksuotiems laikotarpiams, atskirai nurodant, kiek palūkanų, jei tokių yra, sumokėta ar mokėtina generaliniam direktoriui ir valdytojui, jei toks yra.

vi) Indijos pajamų mokesčio ir kito Indijos apmokestinimo už pelną suma, įskaitant, jei įmanoma, su Indijos pajamų mokesčiu bet kokį kitur taikomą apmokestinimą, kiek tai yra Indijos pajamų mokesčio ir skiriamųjų mokesčių lengvata; jei įmanoma, tarp pajamų ir kitų mokesčių.

vii) sumos, skirtos:

a) akcinio kapitalo grąžinimas; ir

b) Paskolų grąžinimas.

viii) (a) visų atidėtų ar numatomų atidėti sumų sumos, jei jos yra reikšmingos, į atsargas, bet neįskaitant atidėjinių, skirtų įvykdyti bet kokią konkrečią atsakomybę, nenumatytus atvejus ar įsipareigojimus, apie kuriuos žinoma tuo metu, kai balansas sudarytas.

b) visų sumų, išbrauktų iš tokių atsargų, sumos, jei jos yra reikšmingos.

(ix) (a) visų atidėjinių atidėjiniams, konkretiems įsipareigojimams, nenumatytiems atvejams ar įsipareigojimams sumos, jei jos yra reikšmingos.

b) iš tokių atidėjinių išbrauktų sumų, jei jų nereikia, sumos, jei jos yra nereikšmingos.

x) Išlaidos, patirtos kiekvienam iš šių punktų, atskirai kiekvienam elementui:

a) parduotuvių ir atsarginių dalių suvartojimas;

b) galia ir kuras;

c) nuoma;

d) pastatų remontas;

e) mašinų remontas;

f) (1) Atlyginimai, darbo užmokestis ir priemoka.

(2) Įnašas į išlaikymo ir kitus fondus.

(3) Darbuotojų ir darbuotojų gerovės išlaidos, kurios nėra pakoreguotos iš ankstesnių atidėjinių ar rezervų.

1 pastaba:

Informacija apie šį punktą taip pat turėtų būti pateikta balanse atitinkamoje atidėjinio ar atsargų sąskaitoje.

Užrašas 2:

Dėl informacijos, susijusios su išlaidomis, patirtomis darbuotojams, atskleidimo, nepateikta pranešime Nr. 80723 (E).

g) draudimas;

h) tarifai ir mokesčiai, išskyrus pajamų mokesčius;

i) Įvairios išlaidos:

Su sąlyga, kad bet kuris elementas, kuriame išlaidos viršija 1% visos bendrovės pajamų arba Rs.5000, priklausomai nuo to, kuri yra didesnė, turi būti parodytas kaip atskiras ir atskiras straipsnis atitinkamam pelno (nuostolio) ataskaitos sąskaitos vadovui ir kartu su bet kuriuo kitu elementu, kuris turi būti rodomas „Įvairios išlaidos“.

xi) a) investicijų pajamų suma, atskiriant prekybos investicijas ir kitas investicijas.

b) Kitos pajamos palūkanomis, nurodant pajamų pobūdį.

c) išskaitytos pajamų mokesčio sumos, jei bruto pajamos yra nurodytos a ir b punktuose.

xii) a) Investicijų pelnas ar nuostoliai, aiškiai parodantys pelno ar nuostolio, uždirbto ar patirto dėl narystės partnerystės įmonėje, mastą, kiek tai nėra pakoreguota iš ankstesnių atidėjinių ar rezervų.

Pastaba:

Informacija apie šį punktą taip pat turėtų būti pateikta balanse atitinkamoje atidėjinio ar atsargų sąskaitoje.

b) pelnas arba nuostoliai, susiję su sandoriais, kurie paprastai nėra bendrovės atliekami arba vykdomi išskirtinių ar ne kartą pasitaikančių aplinkybių atveju, jei jie yra reikšmingi.

c) Įvairios pajamos.

xiii) a) Dukterinių įmonių dividendai.

(b) Atidėjiniai dukterinių įmonių nuostoliams.

xiv) Bendra sumokėtų ir siūlomų dividendų suma ir nurodoma, ar tokioms sumoms turi būti taikomas pajamų mokesčio atskaitymas.

(xv) Suma, jei yra reikšminga, kai bet kokie pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodyti straipsniai turi įtakos apskaitos pagrindo pasikeitimui.

4. Pelno (nuostolio) ataskaitoje taip pat nurodoma arba pateikiama išsami informacija, atskirai nurodant šiuos per finansinius metus direktoriui (įskaitant direktorius) arba bendrovės valdytojui atliktus mokėjimus, kurie buvo pateikti arba atlikti per finansinius metus., bendrovės dukterinės įmonės ir bet kuris kitas asmuo -

i) vadovybės atlyginimas pagal įstatymo 198 straipsnį, kuris per finansinius metus sumokamas arba mokamas direktoriams (įskaitant vadovus) arba vadovui, jei toks yra;

(ii) (iii), (iv) ir (v) - praleisti;

vi) kitos išmokos ir komisiniai, įskaitant garantijų komisinius (išsami informacija);

(vii) bet kokias kitas pinigines ar natūrines prielaidas ar išmokas (jei įmanoma, nurodant apytikslę pinigų vertę);

viii) pensijos ir kt.

a) pensijos, \ t

b) dovanos,

c) mokėjimai iš atsargų fondų, viršijantys savo pasirašytas įmokas ir palūkanas, \ t

d) kompensacija už pareigų praradimą, \ t

e) svarstymas, susijęs su išėjimu į pensiją.

4A. Pelno (nuostolio) ataskaitoje pateikiamas arba pateikiamas raštas, kuriame nurodomas grynojo pelno apskaičiavimas pagal Įstatymo 349 straipsnį ir atitinkamos detalės, susijusios su komisinių, apskaičiuojamų direktoriams, skaičiuojant procentais. (įskaitant direktorius) arba valdytoją (jei toks yra).

4B. Pelno (nuostolio) ataskaitoje taip pat turi būti pateikiama arba pateikiama išsami informacija apie sumas, sumokėtas auditoriui, nesvarbu, ar tai yra mokesčiai, išlaidos, ar kitaip už suteiktas paslaugas.

a) kaip auditorius;

b) kaip patarėjas arba bet kuris kitas pareigas, susijęs su: \ t

i) mokesčių klausimai;

ii) bendrovių teisės klausimais;

iii) valdymo paslauga; ir

c) bet kokiu kitu būdu.

4C. Gamybos įmonių atveju pelno (nuostolio) ataskaitoje taip pat pateikiama pastaba dėl kiekvienos pagamintų prekių klasės išsamios kiekybinės informacijos, susijusios su: \ t

a) licencijuota galia (kai licencija galioja);

b) įdiegta galia; ir

c) faktinė gamyba.

1 pastaba:

Bendrovės licencijuotas pajėgumas ir instaliuotas pajėgumas paskutinę metų, kuriai priklauso pelno (nuostolio) ataskaita, dieną nurodomi atitinkamai prieš a ir b punktus.

Užrašas 2:

Prieš c punktą turi būti paminėta parduoti skirtų galutinių produktų faktinė gamyba. Tais atvejais, kai pusiau perdirbtus produktus taip pat parduoda bendrovė, pateikiama atskira informacija.

3 pastaba:

Taikant šią straipsnio dalį, prekės, kurioms įmonė turi atskiras pramonines licencijas, laikomos atskiromis prekių klasėmis, tačiau kai bendrovė turi daugiau nei vieną pramoninę licenciją toje pačioje prekėje gaminti skirtingose ​​vietose arba išplėsti savo gaminius. licencijuotas pajėgumas, visas tas licencijas turintis punktas laikomas viena klasė.

4D. Pelno (nuostolio) ataskaitoje taip pat turi būti pateikiama tokia informacija:

a) Bendrovės per finansinius metus CIF pagrindu apskaičiuotos importo vertės, susijusios su: \ t

i) žaliavos;

ii) komponentai ir atsarginės dalys;

iii) gamybos priemonės;

b) išlaidos užsienio valiuta per finansinius metus dėl autorinių atlyginimų, žinių, profesinių konsultacijų mokesčių, palūkanų ir kitų klausimų;

c) visų importuojamų žaliavų, atsarginių dalių ir sudedamųjų dalių, sunaudotų per finansinius metus, vertė ir visų vietinių žaliavų, atsarginių dalių ir komponentų, panašiai suvartotų, vertė ir kiekvieno bendro suvartojimo procentinė dalis;

d) per metus išmokėtą sumą užsienio valiutomis dėl dividendų, konkrečiai nurodant akcininkų nerezidentų skaičių, jų turimų akcijų skaičių, dėl kurių turėjo būti mokami dividendai, ir metus, kuriems dividendai buvo išmokėti; susijęs;

e) Užsienio valiutos pajamos, klasifikuojamos pagal toliau nurodytus punktus: \ t

i) FOB pagrindu apskaičiuotų prekių eksportas;

ii) honorarų, žinių, profesinių ir konsultacijų mokesčiai;

iii) palūkanos ir dividendai;

iv) kitos pajamos, nurodant jų pobūdį.

5. Centrinė vyriausybė gali nurodyti, kad bendrovė neprivalo parodyti sumos, atidėtos kitoms nuostatoms, išskyrus tas, kurios susijusios su turto nusidėvėjimu, atnaujinimu ar vertės sumažėjimu, jei centrinė vyriausybė yra įsitikinusi, kad informacija neturėtų būti atskleista visuomenės interesais ir pakenktų bendrovei, tačiau su sąlyga, kad bet kurioje pozicijoje, kurioje nurodoma suma, apskaičiuota atsižvelgiant į atidėtą sumą, ši nuostata turi būti suformuluota arba pažymėta taip, kad būtų galima tai nurodyti.

6. (1) Išskyrus pirmąją pelno (nuostolio) ataskaitą, kuri buvo pateikta bendrovei po Įstatymo įsigaliojimo, taip pat nurodomos atitinkamos sumos už visą praėjusius finansinius metus už visus pelno (nuostolio) ataskaitoje nurodytus straipsnius. pelno (nuostolio) ataskaitoje.

(2) 1 pastraipos reikalavimas bendrovėms, rengiančioms ketvirtines arba pusmečio ataskaitas, yra susijęs su laikotarpio, kuris pasibaigė atitinkama praėjusių metų data, pelno (nuostolio) ataskaita.